فولاد های ساختمانی

Standard: ASTM , Standard No:A615

Chemical Composition (Wt%)

Cu Ni Cr S P Si Mn C
<0.50 <0.15 <0.15 <0.050 <0.040 0.15-0.25 0.65-0.75 0.21-0.26

Standard: ASTM, Standard No:A615

Chemical Composition (Wt%)

Cu Ni Cr S P Si Mn C
<0.50 <0.15 <0.15 <0.050 <0.040 0.15-0.25 1.15-1.35 0.29-0.38

Standard: Gost, Standard No: 380

Chemical Composition (Wt%)

N Cu Ni Cr S P Si Mn C
<0.008 <0.30 <0.30 <0.30 <0.050 <0.040 0.15-0.30 0.40-0.65 0.14-0.22

Standard: Gost, Standard No: 380

Chemical Composition (Wt%)

Cu Ni Cr S P Si Mn C
<0.30 <0.30 <0.30 <0.050 <0.040 0.15-0.35 0.50-0.80 0.28-0.37

Standard: SAE, Standard No: J403

Chemical Composition (Wt%)

Mo N Cu Ni Cr S P Si Mn C
0.45-0.65 <0.011 <0.30 <0.30 <0.30 <0.050 <0.050 0.15-0.30 0.45-0.65 0.16-0.21

Standard: ASTM, Standard No:A615

Chemical Composition (Wt%)

Mo N Cu Ni Cr S P Si Mn C
0.15-0.30 <0.012 <0.05 <0.05 <0.05 <0.040 <0.040 0.05-0.15 0.25-0.40 <0.09

Standard: SAE, Standard No: J403

Chemical Composition (Wt%)

Mo N Cu Ni Cr S P Si Mn C
0.15 – 0.30 <0.012 <0.05 <0.05 <0.05 <0.040 <0.040 0.05-0.15 0.40-0.50 0.06-0.10

Standard: GB, Standard No: J403

Chemical Composition (Wt%)

Mo N Cu Ni Cr S P Si Mn C
0.15 – 0.30 <0.012 <0.05 <0.05 <0.05 <0.040 <0.040 0.15-0.25 0.65-0.90 0.15-0.20

Standard: DIN, Standard No: 17100

Chemical Composition (Wt%)

N S P Si Mn C
<0.009 <0. 050 <0. 050    <0. 60 <1.50 <0.21

Standard: ASTM, Standard No:A615

Chemical Composition (Wt%)

Nb Mo Ti V Al N Cu Ni Cr S P Si Mn C
< 0.05 < 0.1 < 0.03 < 0.05 < 0.05 >0.02 <0.35 <0.3 <0.3 <0.030 <0.035 <0.40 0.50-1.40 <0.20

Standard: GB, Standard No: 3077

Chemical Composition (Wt%)

Cu Ni Cr S P Si Mn C
<0.30 <0.30 <0.30 <0.035 <0.035 0.170.37 1.40-1.80 0.27-0.34

ارتباط با ما

جهت دریافت مشاوره با تیم مشاوره ما در ارتباط باشید.

تماس با مشاوران ما